Har du behov for logopedisk behandling i forbindelse med språk-, tale- eller spisevansker grunnet sykdom, skade eller lyte? Da kan du ha rett på å få dekt behandling hos logoped.


Sykdom, skade eller lyte- hva innebærer det?

.. språk- og kommunikasjonsvansker som følge av skade eller sykdom i hjernen (afasi).

.. spise- og svelgvansker som følge av lammelse eller nedsatt funksjon i munn og svelg (dysfagi).

.. medfødte eller ervervede nevrologiske tilstander som gjør det vanskelig å artikulere og forme ord og setninger (dysartri).

.. funksjonstap i strupe på grunn av operasjon eller ulykke (laryngektomi).

.. taleflytvansker som stamming eller løpsk tale (taleflytvansker).

.. vansker med tale og stemme som følge av organiske, nevrologiske eller funksjonelle årsaker (stemmevansker).

Denne listen er eksempler på tilfeller som kan utløse rett til logopedisk behandling og er ikke uttømmende.


Om kommunen ikke kan gi tilbud om logopedisk behandling, enten grunnet manglende kapasitet eller kompetanse, er retten til å få dekt behandling hos privat logoped hjemlet i Folketrygdloven kap. 5, § 5-10.

Behandlingen dekkes da av Helfo (tidligere Helseøkonomiforvaltningen, og nå en del av Helsedirektoratet). Det er ingen egenandel på behandling hos logoped.

For å få dekt oppfølging av logoped må man kunne vise henvising med gyldig diagnose fra lege.

Dette gjelder kun om kommunen du er folkeregistrert i ikke har et tilbud. Du får ikke dekket privat logoped om du har eller kan få et faktisk tilbud i den folkeregistrerte kommunen din.


Usikker på om du har rett på dekning av logopedisk behandling?

Ta gjerne kontakt. Jeg kan være behjelpelig med å avklare dette med deg.